Coaching

Coaching, som den praktiseres på Helheden, tager udgangspunkt i den kognitive teori og i systemteorien.

I den kognitive teori er tanker centrale for handlinger – i den systemiske tænkning er handlinger centrale for tanker.

Begge teorier interesserer sig for fokuspersonens relationer til andre og til fremtiden.

Kognitiv teori

Kognitiv coaching er en udviklings– og indlæringsproces, hvor coachen stimulerer og udvikler fukuspersonens (den der coaches) tanker, følelser og adfærd med henblik på konstruktive løsninger.

En forudsætning for forandring er, at fokuspersonen tidligt i coachingen formulerer sit mål klart og tydeligt.

Der arbejdes herefter med udforskning af erkendelse og tankeprocesser – de kognitive processer, som bygger på psykiateren Aaron Becks kognitive model.

Den kognitive model består af 4 områder, som gensidigt påvirker hinanden:

  • Adfærd
  • Tanker
  • Følelser
  • Krop

Coachen udforsker fokuspersonens tanker om sig selv, andre og fremtiden, fordi de afspejler fokuspersonens personlige konstruktion.

Ifølge den kognitive teori påvirker tanker og følelser hinanden, og der arbejdes med 2 forskellige hjernefunktioner – den emotionelle og den kognitive del.

Den emotionelle del rummer følelser og forstærker eller reducerer personlige meninger værdier – og påvirker lyst, overbevisninger, tro, motivation, kraft, mod og viljestyrke.

Den kognitive hjernefunktion tænker i ord, billeder og lyde og styrer og kontrollerer følelser.

Adfærdsdimensionen er alt det, der kan observeres, d.v.s. handlinger og aktiviteter.

Kropsdimensionen er alt det, fokuspersonen registrerer rent kropsligt, eller som registreres af andre.

Kognitiv coaching handler om at ændre tanker og meninger, således at fokuspersonen bliver i stand til bedre at kunne håndtere, styrke og forandre egne tanker, følelser og adfærd, så de arbejder for  personen.

Ved hjælp af en udfordrende spørgsteknik hjælper coachen fokuspersonen til at forholde sig kritisk til egne tanker, handlinger og følelser.

Tanker er centrale for handlinger og coachen arbejder med fokuspersonens oplevelse af sig selv i relation til andre mennesker og fremtiden.

Den systemiske teori

Den systemiske tænkning har sin oprindelse i familieterapien fra 1960'erne.

Den systemiske teori handler om, at sprogliggøre og føre dialog med den, der coaches, således at der skabes ny forståelse og mening.

Teorien er blandt andet inspireret af antropologen og kommunikationsteoretikeren Gregory Bateson.

Ifølge Bateson er alt i verden kommunikation, skabelse og overførsel af information i levende systemer.

Centralt er kontekstbegrebet, som indebærer, at ”intet fænomen kan forstås ud fra sig selv men kun i sammenhæng med sin kontekst”.

Det er grundlæggende for den systemiske teori er, at ”nutiden afhænger af perspektivet på fremtiden – og ikke af fortiden”. Historien om fortiden er med til at skabe perspektivet på fremtiden.

Der lægges stor vægt på sproget i den systemiske metode ud fra den betragtning, at det er gennem sproget, vi skaber os selv og de relationer, vi indgår i.

I coaching, som er præget af den systemiske tankegang, rettes fokus på den måde, hvorpå der kommunikeres mellem coachen og fokuspersonen.

Det er coachens opgave at stille de rette spørgsmål, lytte til nuancerne i fokuspersonens sprog, forstå dem og være i stand til at kommunikere med fokuspersonen ud fra nuancerne.

Ifølge den systemiske tænkning har alle mennesker hver deres kort af verden, og det er derfor coachens opgave at udforske den enkelte fokuspersons verdensbillede.

Dette indebærer, at coachen assisterer fokuspersonen til at forstå en given handling i den kontekst, den fandt sted, og i forhold til de relationer, der var til stede.

Herefter coaches fokuspersonen til at finde egne idéer og løsninger på eksisterende udfordringer.