Teori omsat til praksis

Appreciative Inquiry/anerkendende pædagogik, coaching og Bodynamic er pædagogiske - og behandlingsmæssige teorier og metoder, som kan være svære at afgrænse i forhold til hinanden, fordi de indeholder nogle af de samme grundelementer og antagelser.

På Helheden har vi har valgt at beskrive arbejdet med de tre teorier og metoder indenfor følgende hovedområder:

 • Hverdagslivets aktiviteter
 • Kommunikation
 • Arbejde med kroppen

Hverdagslivets aktiviteter

Det drejer sig fortrinsvis om træning i og støtte til udførelse af ADL–funktioner samt arbejdspraktik og undervisning.

Udgangspunktet for den træning og støtte, der gives, er en anerkendende og coachende tilgang, hvor der tages udgangspunkt i beboerens egne ressourcer.
Hvor mange ressourcer der er til stede, afhænger som oftest af, hvor belastet beboeren aktuelt er af sin psykiske lidelse.

Der kan derfor være tale om, at: 

 • Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes faglige niveau, interesser, evne til indlæring – og aktuelle dagsform.
 • Med udgangspunkt i beboerens ugeplan, beboerens aktuelle dagsform og erfaringer med, hvad der tidligere har været succesfuldt, går personalet i dialog med beboeren om, hvordan eksempelvis madlavning eller rengøring af eget værelse og badeværelse skal foregå. 

Herefter laves konkrete aftaler: 

 • Ugesamtalerne er en samtale mellem beboerens primærperson og beboeren om de områder i dagligdagen, der skal arbejdes med, for at beboeren kan blive mere selvhjulpen og i stand til at klare hverdagslivets udfordringer. 
 • I samtalen klarlægges konkrete arbejdspunkter/udviklingsområder, herefter der fokuseres på det, beboeren allerede kan/er god til – og med udgangspunkt i de positive erfaringer formuleres konkrete handlinger. 

Kommunikation

Udgangspunktet for den kommunikation, der foregår under opholdet på Helheden, er:

En anerkendende og coachende tilgang, hvor der fokuseres på beboerens ressourcer og evne til aktivt at øve indflydelse på og tage ansvar for beslutninger og handlinger, som vedrører deres eget liv.

I praksis sker dette blandt andet ved:

 • Beboeren deltager i det ugentlige fællesmøde med beboere og personale.
 • Beboeren har mulighed for at øve indflydelse på forhold af interesse for fællesskabet (ferier, indretning, sociale spilleregler, etc.), samt give udtryk for, hvis der er ting de er utilfredse med.
 • Personalet kan vælge at give en forklaring på tingenes tilstand eller tage initiativ til at ændre på noget, der ikke fungerer.
 • Endelig kan personalet eller beboerne beslutte sig for at indkalde ledelsen eller Helhedens konsulenter for at få belyst en sag.
 • Beboeren deltager i alle interne og eksterne møder med kommunale myndigheder.
 • I forbindelse med de daglige ”her og nu” samtaler, som beboerne har med personalet, omkring reaktioner på ydre påvirkninger, tager personalet udgangspunkt i beboerens ”sunde” sider.
 • Personalet bestræber sig på at rumme beboernes følelser og / eller, sammen med den pågældende beboer, at finde handlingsmuligheder.
 • Beboeren deltager i samtaler om løsning af konflikter med medbeboere, sammen med medbeboere, den terapeutiske konsulent og personalet.
 • Beboere deltager i samtaler med forældre omkring familiemæssige problemstillinger sammen forældrene og den terapeutiske konsulent.
 • Personalet bakker aktivt op om beboerens ønsker om at få en mere selvstændig tilværelse på eller udenfor Helheden.

Arbejde med kroppen

Sports– og motionsaktiviterne indebærer: 
Træning på motionscenter fast 1 – 2 gange ugentlig samt mulighed for badminton, tennis, fodbold, svømning, cykling, løb og gåture.

Beboere på Helheden har fremhævet følgende om effekten af sports– og motionsaktiviteter: der opstår en følelse af velvære, ro i kroppen og hovedet, bivirkninger ved medicinindtagelse mindskes, vægtøgning modvirkes i forbindelse med indtagelse af psykofarmaka, kredsløbet styrkes og blodpropper forebygges.

Bodynamictræning:
Bodynamictræningen foregår med udgangspunkt i aktuelle problemstillinger, som beboeren eller personalet oplever er begrænsende i forhold til beboerens mulighed for at leve sit liv.

Udgangspunktet for både den fysiske træning og Bodynamictræningen er en anerkendende og coachende tilgang, hvor der tages udgangspunkt i beboerens egne fysiske og psykiske ressourcer.

Hvor mange ressourcer der er til stede, afhænger som oftest af, hvor belastet beboeren aktuelt er af sin psykiske lidelse.

Det overordnede ansvar for træningen varetages af Helhedens terapeutiske konsulent, som har en 4 årig uddannelse som krops- og psykoterapeut fra Bodynamic International.

En del medarbejdere på Helheden har gennemgået Bodynamic Internationals 1 årige grunduddannelse og arbejder under vejledning af den terapeutiske konsulent.

Træningen foregår ved at:

 • Beboeren i samarbejde med konsulenten laver en kontrakt som angiver, hvad der skal arbejdes hen i mod.
 • Kontrakten tager udgangspunkt i de problemstillinger, beboeren ønsker at arbejde med.

I kontrakten indgår en plan over de øvelser, det kan være gavnlige at arbejde med samt eksempel på problemstillinger, som der ofte arbejdes med.

Beboeren kan ikke mærke sig selv og sin krop, er fraværende, er angst, er ude af stand til at afgrænse sig, ønsker at blive bedre til at tage kontakt til andre mennesker, er syns- og hørelseshallucineret, har trang til at skade sig, regredierer.

Der udarbejdes ved afslutningen af et træningsforløb i et samarbejde mellem beboeren og den terapeutiske konsulent, en evaluering og opsamling af, hvad beboeren har opnået i forhold til målene i kontakten.

Evalueringen indgår i funktionsbeskrivelsen, som udarbejdes i forbindelse med opfølgningsmøder med den anbringende kommune.