STU med bolig og individuelt tilrettelagt støtte


Kort om STU + 
Helheden tilbyder nu et udvidet STU tilbud, ”STU +”. 
STU + er et ordinært STU tilbud, som er kombineret med ophold i en af Helhedens botræningslejligheder, og med individuelt tilpasset støtte.

Det ordinære STU forløb afvikles jf. gældende lovgivning om STU.
Den individuelt tilpassede støtte ydes jf. Servicelovens § 85.
Betaling for husleje er eksklusiv betaling for STU +.


Målgruppe
Unge i alderen 18 – 25 år, med psykiske – og psykosociale vanskeligheder, som er indskrevet i et STU forløb på Helheden, og som har brug for botræning og personlig støtte, med henblik på at blive i stand til at klare sig i egen bolig.

Man kan kun være indskrevet i STU +, hvis man er indskrevet i et ordinært STU forløb på Helheden.

Hvis STU forløbet ophører, udskrives den unge samtidig fra sin STU + bolig.

 
Botræning og individuel støtte

 • Ophold i en af Helhedens botræningslejligheder i St. Darum.
 • 15 timers ugentlig støtte, som kan anvendes til individuelle formål og til fælles aktiviteter. Der kan ydes støtte til eksempelvis ADL, økonomi, etablering af socialt netværk, og ugesamtaler med primærperson. 
 • Der er endvidere mulighed for deltagelse i fælles netværksaktiviteter, sammen med personale og øvrige elever / beboere fra Helheden. 
  Aktiviteterne kan bestå i, fælles indkøbsture, fællesspisning, sociale arrangementer udenfor Helheden.
 • Mulighed for telefonisk kontakt til nattevagt i akutte situationer.
  Støtten ydes i dag – og aftentimerne af uddannet personale fra Helhedens botræningsgruppe, og om natten af uddannet personale fra Helhedens døgnafdelinger.

Samarbejdsaftale
Inden indflytningen udarbejder den unge og vedkommendes primærperson en individuel tilpasset samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen tager udgangspunkt i kommunens og elevens forventninger til opholdet.

Samarbejdsaftalen beskriver:

 • Det overordnede mål med opholdet og den forventede varigheden af opholdet
 • Delmål, som angiver, hvad der skal arbejdes med for at nå de overordnede mål.
 • Pædagogiske indsatser og metoder, som tages i anvendelse for at nå målene.

Samarbejdsaftalen revideres i forbindelse med afholdelse af de kommunale statusmøder.


Ugeplan
Ved indflytningen udarbejdes en individuelt tilpasset ugeplan. Planen revideres løbende, efter behov.


Forudsætninger for indskrivning
For at kunne indskrives i STU +  skal man opfylde følgende betingelser:

 • Ikke have misbrug eller udadreagerende adfærd som hovedproblematik.
 • Kunne benytte offentlig transport, eller være selvtransporterende med bil.
 • Være indstillet på, at indgå i en hverdag med fast struktur, som kræver en normal døgnrytme.
 • Være i stand til selv at tage kontakt til personalet, hvis man får det psykisk dårligt, og får brug for støtte.
 • Være i stand til at opholde sig alene i sin lejlighed, enkelte dage og aftener, primært i weekends, ferier og på helligdage.
 • Være indstillet på at indgå i og bidrage aktivt til det sociale fællesskab med de øvrige elever /beboere, som er indskrevet i STU + og beboere som bor i Helhedens udslusningsafdeling.
 • Være indstillet på at samarbejde med personalet om sit ophold i STU +.
 • Være indstillet på, at STU+ kun er et midlertidigt tilbud af aftalt varighed.

Tilkøbsydelser

Ud over de 15 timers støtte, som er en del af STU +, er der mulighed for at tilkøbe:

 • Individuelle terapeutiske samtaler og familiesamtaler, med en af Helhedens uddannede psykoterapeuter.
 • Ekstra støttetimer, ud over de 15 timer, som i forvejen er indeholdt i tilbuddet.

Visitation
Til brug ved visitationen til STU +, skal der foreligge:

 • Dokumentation for indskrivning i STU.
 • Kommunal handleplan for opholdet i STU +.
 • Beskrivelse af støttebehov.
 • Beskrivelse af psykiatrisk diagnose / psykiske problemstillinger.

Evaluering 
I forbindelse med de kommunale statusmøder udarbejder Helheden, i samarbejde med STU eleven, en status / evaluering over vedkommendes forløb.