Korte forløb i Helhedens Ungeafdeling

 

Hvorfor korte forløb
En opsamling på de seneste 10 års forskning viser et billede af, at bo- og behandlingssteder ofte har fokus rettet på her-og-nu problematikker fremfor en fremtidsorienteret og samfundsinkluderende tilgang. 


Samtidig viser forskningen, at beboere på institutioner som arbejder målrettet hen mod en social og samfundsmæssig inklusion, er væsentlig bedre stillet efter anbringelse, hvad angår integration i nærmiljøet, job og uddannelse.

Endvidere er det veldokumenteret, at skolegang kan have afgørende betydning for tidligere anbragtes videre forløb hvad angår job og uddannelsesforhold. 

Flere kommuner er - inspireret af den såkaldte svenske model - begyndt at satse på kortere eller tidsbegrænsede anbringelsesforløb. En anbringelse i Sverige er gennemsnitlig 1½ år kortere end et anbringelsesforløb i Danmark.

Med baggrund i ovenstående har Helheden udviklet en model for korte forløb, som henvender sig til alle unge, der indskrives i Ungeafdelingen.
Et kort forløb har en varighed på 3 – 12 måneder, med mindre andet er aftalt med anbringende kommune.

Målgruppe
Målgruppen for de korte forløb er unge fra 14 år med psykiatriske problemstillinger, som har et påtrængende behandlings- eller udredningsbehov.

Fokus for arbejdet
I de korte forløb samarbejdes der med den unge, dennes forældre og med kommunen om at sammensætte et behandlingstilbud, som giver mulighed for at den unge enten hjemgives eller overflyttes til en mindre indgribende foranstaltning, så snart det er muligt.

Det primære fokus for behandlingsarbejdet er rettet mod det miljø, som den unge skal udskrives til.

Med udgangspunkt i en individuel behandlingsplan samarbejder personalet i Helhedens Ungeafdeling med anbringende kommune og med den unge og dennes pårørende om den unges behandling.

Der arbejdes med:

  • Observation, afklaring og stabilisering af den unges psykiatriske lidelse.
  • Udvikling af kompetencer i forhold til uddannelse, arbejdsmarked og socialt netværk.
  • Implementering af nyerhvervede kompetencer, således at disse kommer i brug efter forløbet på Helheden.

Fysiske rammer
Den unge kan bo på værelse i selve Ungeafdelingen, hvor der er mulighed for tæt kontakt til personale døgnet rundt.

Der er desuden, fra den unge er fyldt 17 år, mulighed for at bo mere selvstændigt i en af botræningslejlighederne. Lejlighederne er beliggende i umiddelbar nærhed af Ungeafdelingen.

Medarbejdernes faglige baggrund
De medarbejdere som arbejder med unge i korte forløb har følgende uddannelser:

-          Pædagoger, social – og sundhedsassistenter, krops – og psykoterapeuter, socialrådgiver, lærere.

-          Der er desuden tilknyttet en ekstern psykolog og en ekstern psykiatrisk lægekonsulent.

Teamsamarbejde med familien
Familien er centrale og vigtige personer i forhold til den unges behandling.

Personale fra Helheden mødes med den unge og med familien i et beboerteam 1 – 2 gange månedligt.

Her evalueres der på målene fra den unges behandlingsplan, og der fastsættes nye mål for behandlingen.

Den unge har desuden en ugentlig samtale med sin primærperson, hvor der følges op på målene i behandlingsplanen, og hvor der er mulighed for at tale om emner, som har betydning for den unges hverdag og trivsel.

Helhedens uddannede psykoterapeuter har mulighed for at afholde familiesamtaler ud over det, der direkte omhandler den unges behandling.

Skolegang
PPR Esbjerg visiterer unge i den skolepligtige alder til et passende skoletilbud.
Der kan være tale om et af kommunens egne skoletilbud, eller der kan visiteres til Helhedens interne skole.

Der samarbejdes i videst muligt omfang med den skole, den unge skal vende tilbage til, efter opholdet på Helheden.

Netværksdannelse og fritidsliv
Personalet har fokus på, at den enkelte unge bevarer og udbygger sit sociale netværk og fritidsliv udenfor Helheden.

Personalet motiverer i den forbindelse den unge til at komme afsted til aktiviteter, og følger om nødvendigt i en opstartsfase den unge til aktiviteter.

Der er endvidere etableret en særlig ungegruppe, bestående af unge i korte forløb og øvrige unge, som forbereder sig på at fraflytte Helheden.

Der er tilknyttet personale til ungegruppen, som arbejder med særligt fokus på social netværksdannelse og fritidsliv på individ og gruppeniveau.