Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Undervisningstilbud til unge med særlige behov

Unge med psykosociale problemer og psykiatriske diagnoser har ofte dystre udsigter, når det handler om at blive i stand til at deltage selvstændigt og aktivt i voksenlivet. Det samme gælder typisk udsigten til at kunne videreuddanne sig og få et arbejde.

Med Helhedens Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse hjælper vi disse unge med at opbygge de nødvendige kompetencer; både personligt, socialt og fagligt.

Hvem kan optages?

Uddannelsen er 3-årig og retter sig mod unge, der opfylder kravene i lov nr. 567:

 1. Er ude af stand til at klare en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte (§1 stk. 2).
 2. Er i alderen 16 – 25 år og derfor ikke længere omfattet af undervisningspligten.

Individuelle forløb

STU-forløbet sammensættes ud fra de mål, der er opstillet for den enkelte elev. Samtidig tager vi i videst muligt omfang hensyn til elevens personlige ønsker sammen med UU-vejleder/sagsbehandler og den unges netværk i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af uddannelsen.

Målgruppe

Helheden tilbyder særligt tilrettelagte uddannelsesforløb til unge i alderen 16 – 25 år, som opfylder betingelserne for at få en STU – og som har psykiske og psykosociale vanskeligheder.

Skolen modtager ikke unge med misbrug og udadreagerende adfærd som hovedproblematik.

Transport

Undervisningen finder sted i St. Darum ved Bramming. Her findes busstoppested med forbindelse til og fra Esbjerg, Ribe og Bramming.  

Der kan endvidere laves aftale om personlig transport til og fra Bramming Banegård.

I de tilfælde, hvor en ung viser sig ikke at være i stand til at møde op til undervisning, kan der laves aftale om afhentning i eget hjem. En sådan aftale er tidsbegrænset og vil blive evalueret løbende. Der vil, mens aftalen eksisterer, blive arbejdet målrettet på at den unge skal blive i stand til selv at stå op og møde til undervisning.

Ungdomsuddannelsens indhold

Der er undervisning og praktik fra kl. 08.30 til kl. 14.00 mandag til torsdag. 
Fredag fra kl. 08.30 – 13.00.

Uddannelsen indledes med et afklaringsforløb af en varighed på op til 12 uger.
Her afklares følgende:

 • Personlige kompetencer
 • Sociale kompetencer
 • Faglige kompetencer
 • Interesser
 • Motivation og parathed
 • Særlige forhold / vanskeligheder
 • Læringsstile

I løbet af de første 4 uger i afklaringsforløbet foregår en praktisk og mental forberedelse til virksomhedspraktik udenfor Helheden.

Afhængig af den enkelte unges parathed indlægges herefter – fra ca. 5. uge – 1-2 dages ekstern praktik. Der er ligeledes mulighed for at deltage i AMU kurser, eksempelvis med henblik på at erhverve et hygiejnebevis.

Efter at afklaringsforløbet er til ende, udarbejdes en individuel undervisningsplan.

I forlængelse af undervisningsplanen samarbejder skolens personale med den unge om udarbejdelse af et individuelt skema for den unge.

Alle STU-elever har adgang til bærbar og stationær pc, som integreres i undervisningen. Endvidere forefindes Smart Board, som ligeledes bruges i undervisningen.

Den samlede uddannelse er tilrettelagt således:

 1. år: Indgangsåret, hvor det gennemgående tema er afklaring
 2. år: Udviklingsåret, hvor det gennemgående tema er udvikling af kompetencer
 3. år: Udslusningsåret, hvor der er fokus på den unges vej ud i voksenlivet – i forhold til arbejde, bolig og netværk

Kantinen

Der arbejdes i små hold. Ofte er der tale om, at en medarbejder og en ung samarbejder om en enkelt opgave. Der gives her den fornødne hjælp og støtte til opgaverne. 

Efterhånden som den unge opnår rutine, arbejdes der mere selvstændigt.

Hver ung har et ansvarsområde som relaterer til måltidet. 

Kantinelederen laver madplanen i samarbejde med eleverne og sørger for variation i sammensætning af retterne, køber ind, og fordeler arbejdsopgaverne til personalet og øvrige deltagere i kantinen.

Der lægges vægt på, at deltagerne lærer, hvordan tingene skal smage. Det er en kompliceret proces, da smag og behag er forskellig, men der er alligevel nogle grundlæggende ting, der gælder.

Hvis man har en klar mening om, hvordan ting skal smage, kan man også lære at fremstille den.

Vi forsøger at være kreative i bestræbelserne på at fremstille mad, som er sund og ernæringsrigtigt, og som smager så godt, at den bliver spist.

Hygiejne

Deltagerne lærer om almindelig køkkenhygiejne og tilbydes endvidere Fødevarestyrelsens kursus med tilhørende kursusbevis. Udgiften hertil afholdes af Kantinen

Der arbejdes med en erhvervsmæssig afklaring af eleven i forhold til en eventuel uddannelse indenfor kantine, køkken og gastronomi.

Praktik

Der etableres praktik i offentlige og private virksomheder.

Skolen følger eleverne tæt i deres praktikforløb, og der afholdes jævnligt evalueringsmøder.

Faglig undervisning

Visitering til undervisningsniveau 

Når den unge ønsker et undervisningsmæssigt forløb i sin STU, indleder man dette med et interview for at spore sig ind på det faglige niveau. Dette suppleres og justeres løbende med relevante tests.

Med udgangspunkt i elevens faglige viden og parathed – og i forhold til fremtidige ønsker om uddannelse og arbejdsmæssig beskæftigelse - tilbydes undervisning i:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Samfundsfag
 • Arbejdsmarkedsforhold/-økonomi
 • IT
 • Musik
 • Kreative fag

Der arbejdes frem mod, at eleverne tager 9. – 10. klasses afgangseksamen.

 • Der er mulighed for særlig undervisning til læsesvage unge (FVU)
 • Der tilbydes endvidere faglig support i forbindelse med videre undervisning på: EUC, VUC, Handelsskolen, HF og Handelsskolen

Didaktiske principper

 • Arbejdet tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige kunnen inden for faget
 • Der arbejdes med mundtlighed og skriftlighed i forhold til tale, lytte, læse og skrive
 • Undervisningen tilrettelægges således, at man arbejder fra det enkle til det mere komplekse

Arbejdsformer 

 • Undervisningen tilrettelægges med en bred vifte af forskellige arbejdsformer, der spænder fra lærerstyret undervisning til andre mere selvstændige arbejdsformer så som f.eks. par- og gruppearbejde

 IT i undervisningen 

 • IT inddrages, hvor det kan hjælpe elevens læring og styrke det faglige niveau. IT bruges som et redskab i skriveprocessen og indgår også naturligt i arbejdet med retskrivning, informations-søgning og visuelle kommunikationsformer

Evaluering 

 • Der arbejdes med løbende evaluering i forhold til små tests og opgaver som udspringer af undervisningen

Individuelle samtaler

Der foregår følgende samtaler:

Mentorsamtaler

Der afholdes en ugentlig mentorsamtale, hvor den unges udfordringer, succesoplevelser og udviklingspunkter drøftes og evalueres med henblik på at uddrage læring.
I forbindelse med samtalen er der mulighed for at justere den unges skema.

Terapeutiske og coachende samtaler

Alle unge tilbydes en ugentlig terapeutisk eller coachende samtale om mere dybtgående emner af personlig karakter.
Samtalerne tager udgangspunkt i her– og nu situationer. Der arbejdes ofte kropsligt og kognitivt ud fra Bodynamics teori og metode. 

Mulige temaer for samtaler

Angst, mangel på selvværd, grænsesætning.

At finde frem til egne ressourcer og træne sig i at bruge disse.

STU med bolig og individuelt tilrettelagt støtte

Kort om STU+ 

STU+ er et ordinært STU tilbud, som er kombineret med ophold i en af Helhedens botræningslejligheder, og med individuelt tilpasset støtte.

Det ordinære STU forløb afvikles jf. gældende lovgivning om STU.
Den individuelt tilpassede støtte ydes jf. Servicelovens § 85.
Betaling for husleje er eksklusiv betaling for STU+.

Målgruppe

Unge i alderen 18 – 25 år, med psykiske – og psykosociale vanskeligheder, som er indskrevet i et STU forløb på Helheden, og som har brug for botræning og personlig støtte, med henblik på at blive i stand til at klare sig i egen bolig.

Man kan kun være indskrevet i STU +, hvis man er indskrevet i et ordinært STU forløb på Helheden.

Hvis STU forløbet ophører, udskrives den unge samtidig fra sin STU + bolig.

Botræning og individuel støtte

 • Ophold i en af Helhedens botræningslejligheder i St. Darum.
 • 15 timers ugentlig støtte, som kan anvendes til individuelle formål og til fælles aktiviteter. Der kan ydes støtte til eksempelvis ADL, økonomi, etablering af socialt netværk, og ugesamtaler med primærperson. 
 • Der er endvidere mulighed for deltagelse i fælles netværksaktiviteter, sammen med personale og øvrige elever / beboere fra Helheden. 
  Aktiviteterne kan bestå i, fælles indkøbsture, fællesspisning, sociale arrangementer udenfor Helheden.
 • Mulighed for telefonisk kontakt til nattevagt i akutte situationer.
  Støtten ydes i dag – og aftentimerne af uddannet personale fra Helhedens botræningsgruppe, og om natten af uddannet personale fra Helhedens døgnafdelinger.

Forudsætninger for indskrivning

For at kunne indskrives i STU +  skal man opfylde følgende betingelser:

 • Ikke have misbrug eller udadreagerende adfærd som hovedproblematik.
 • Kunne benytte offentlig transport, eller være selvtransporterende med bil.
 • Være indstillet på, at indgå i en hverdag med fast struktur, som kræver en normal døgnrytme.
 • Være i stand til selv at tage kontakt til personalet, hvis man får det psykisk dårligt, og får brug for støtte.
 • Være i stand til at opholde sig alene i sin lejlighed, enkelte dage og aftener, primært i weekends, ferier og på helligdage.
 • Være indstillet på at indgå i og bidrage aktivt til det sociale fællesskab med de øvrige elever /beboere, som er indskrevet i STU + og beboere som bor i Helhedens udslusningsafdeling.
 • Være indstillet på at samarbejde med personalet om sit ophold i STU +.
 • Være indstillet på, at STU+ kun er et midlertidigt tilbud af aftalt varighed.

Tilkøbsydelser

Ud over de 15 timers støtte, som er en del af STU +, er der mulighed for at tilkøbe:

 • Individuelle terapeutiske samtaler og familiesamtaler med en af Helhedens uddannede psykoterapeuter.
 • Ekstra støttetimer, ud over de 15 timer, som i forvejen er indeholdt i tilbuddet.

Visitation

Til brug ved visitationen til STU +, skal der foreligge:

 • Dokumentation for indskrivning i STU.
 • Kommunal handleplan for opholdet i STU +.
 • Beskrivelse af støttebehov.
 • Beskrivelse af psykiatrisk diagnose / psykiske problemstillinger.