Undervisning på Helheden

Undervisning af skolepligtige elever


Esbjerg Kommune visiterer Helhedens skolepligtige elever til et passende kommunalt skoletilbud.

Det er velkendt, at mange unge med psykiske udfordringer får en meget uregelmæssig skolegang og dermed store faglige huller i deres pensum. Det gør sig også gældende for hovedparten af de unge, der indskrives på Helheden.

Personalet på Helheden har derfor særligt fokus på at samarbejde med den unge, med forældrene og med skolen om vedkommendes skolegang.

Undervisning af elever som er ude over den skolepligtige alder


Helheden tilbyder undervisning i 5 eller 10 timer ugentligt for ikke-skolepligtige elever. Der undervises i almene skolefag. Undervisningen varetages af seminarieuddannede lærere. Betaling for denne undervisning er en tilkøbsydelse.

Formålet med undervisningen er

  • At fremme den enkeltes personlige og faglige udvikling med særlig fokus på social inklusion og senere uddannelsesforløb
  • At forberede elever til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i samfundet

Undervisningspædagogik

For at tilgodese elevernes personlige læringsstile benyttes en undervisningsdifferentieret tilgang, som sikrer at, den enkelte elevs faglige niveau og specifikke måde at lære på, tilgodeses. Alle elever får ved opstart i samarbejde med en faglærer udarbejdet en personlig faglig profil, hvor niveauet i de enkelte fag afdækkes. På baggrund heraf opstilles fremtidige faglige mål i forhold til eksempelvis folkeskolens prøver.

Andre undervisningstilbud

Beboere, som er indskrevet på Helheden har mulighed for at modtage undervisning i kreativ værksted, musik og idræt.
Undervisningen finder sted i undervisningslokaler på Helheden eller udenfor Helheden.
Betalingen for undervisningen er inkluderet i opholdsbetalingen.

Kreativ værksted

I det kreative værksted arbejdes der med mange forskellige materialer: træ, ler, læder, metal, stof, genbrugsmaterialer mm.  Der designes og fremstilles mange forskellige brugsgenstande, dekorationer, beklædningsgenstande, billeder og malerier.

Eleverne har meget stor medindflydelse på undervisningens indhold og form.

Formålet med undervisningen i kreativt værksted er

  • At udvikle kreative ressourcer hos den enkelte.
  • At udvikle evnen til at se flere muligheder i forskellige materialer.
  • At udvikle sansen for kreativ udsmykning.
  • At styrke evnen til nytænkning og kreativ innovation i forhold til form og udsmykning.

Musik

Som en del af musikundervisningen arrangeres forskellige former for samspil, sang og rytmik.  Har eleven forudgående kendskab til et bestemt instrument, kan dette indgå som en del af undervisningen.  Musiklokalet er udstyret med klaver, el-guitar, akustisk guitar, trommesæt, div. percussioninstrumenter, forstærkere, mikrofoner og højtalere.

Musikundervisningen kan indgå i fælles arrangementer på Helheden, såsom jule- og sommerfesten.

Formålet med musikundervisningen

  • At fremme elevernes forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet.
  • At udvikle elevernes evne til at opleve musik og til at udtrykke sig gennem musik, herunder synge danske sange.
  • At medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.

Idræt

Undervisningen foregår på Helheden eller i hallen i Darum Fritidscenter, hvor der er mulighed for mange forskellige sportsgrene. I fritidscenteret findes ligeledes et motionscenter som indgår i undervisningen. 

Undervisningen kan i forårs- og sommerperioden lejlighedsvis foregå udendørs i form af kørsel med mountainbikes, boldspil etc. I vinterhalvåret undervises i bl.a. yoga.

Aktiviteterne i idræt forsøges tilpasset den enkelte elev, således at der indgår både høj-intensive aktiviteter, motorik og afspænding.

Formål

Der arbejdes ud fra en grundholdning om at krop og psyke indvirker på hinanden. Den fysiske træning er således med til at styrke kroppen og derved indirekte styrke den psykiske tilstand.