Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Undervisningstilbud til unge med særlige behov

Unge med psykosociale problemer og psykiatriske diagnoser har ofte dystre udsigter, når det handler om at blive i stand til at deltage selvstændigt og aktivt i voksenlivet. Det samme gælder typisk udsigten til at kunne videreuddanne sig og få et arbejde.

Med Helhedens Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse hjælper vi disse unge med at opbygge de nødvendige kompetencer; både personligt, socialt og fagligt.

HVEM KAN OPTAGES?

Uddannelsen er 3-årig og retter sig mod unge, der opfylder kravene i lov nr. 567:

  1. Er ude af stand til at klare en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte (§1 stk. 2).
  2. Er i alderen 16 – 25 år og derfor ikke længere omfattet af undervisningspligten.

Vi optager løbende nye elever på Helhedens STU-forløb.

INDIVIDUELT FORLØB

STU-forløbet sammensættes ud fra de mål, der er opstillet for den enkelte elev. Samtidig tager vi i videst muligt omfang hensyn til elevens personlige ønsker, ligesom vi ud over eleven selv inddrager både UU-vejleder/sagsbehandler og den unges netværk i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af uddannelsen.